FÖRETAGSTJÄNSTER

Chef- och medarbetarstöd i komplexa personalärenden

Har du ett personalärende som kräver mer än standardlösningarna? Då kan du som chef eller inom HR anlita våra konsulter som stöd. Tillsammans hittar vi hållbara vägar framåt.
Startup 594090 1920

Konsultstöd i HR-ärenden

Chef- och medarbetarstöd i komplexa personalärenden innebär att vi ger stöd i särskilda situationer. Det handlar om fallen som inte passar in i standardrutiner och arbetssätt, utan behöver en individuell lösning. Målet är en förbättrad och hållbar arbetssituation för både arbetsgivaren och medarbetaren. Båda vinner på att rätt åtgärder sätts in i ett tidigt skede.

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning i första steget: info@compleo.se eller 08-580 200 22

Våra tjänster

Arbetsanpassningar IconIcon

Stöd vid arbetsanpassningar

Arbetsanpassningar kan behövas vid exempelvis återgång efter sjukskrivning, vid en diagnos eller funktionsnedsättning. Här hjälper vi till med utredning och stöd i att hitta lämpliga och långsiktigt hållbara anpassningar i arbetsmiljö, arbetssätt och arbetsuppgifter. Vid behov kommer vår specialistkunskap inom diagnoser och funktionsnedsättningar i arbetslivet, inklusive metoder och verktyg, in här.
Omplaceringar IconIcon

Stöd vid omplaceringar

Omplacering kan bli aktuellt inom arbetsgivaransvaret i flera situationer. Det en bra möjlighet inom exempelvis rehabilitering – om den görs genomtänkt. Att göra en kvalitativ utredning och analys är tidskrävande. Vi kan då anlitas som avlastning och även sköta introduktionen till medarbetarens nya arbetsuppgifter. Vid behov kommer vår specialistkunskap inom diagnoser och funktionsnedsättningar i arbetslivet, inklusive metoder och verktyg, in här.
Rehabiliteringskedjan IconIcon

Stöd i hela eller delar av rehabiliteringskedjan

Att hålla i rehabiliteringskedjan är en viktig och tidskrävande arbetsuppgift för HR. Vi kan avlasta i delar av kedjan eller genom att hålla i hela processen. Exempelvis hålla kontinuerlig kontakt med den sjukskrivna, rehabiliteringsplan, planering för återgång, stöd vid återgång och uppföljning. Vid behov kommer vår specialistkunskap inom diagnoser och funktionsnedsättningar i arbetslivet, inklusive metoder och verktyg, in här.
Myndighetskontakter och samordning IconIcon

Stöd i myndighetskontakter och samordning

Ibland är det andra saker än de arbetsrelaterade som påverkar medarbetarens möjlighet till prestation och samarbete. Till exempel familjeförhållanden, boendesituation och ekonomiska faktorer. I många fall finns hjälp att få från myndigheter och samhället. Men det kan vara svårt att veta hur man ska gå tillväga. Här kan Compleo komma in som stöd för medarbetaren i att ta tillvara sina rättigheter, så att möjligheterna för att kunna klara av sitt jobb ökar.
Konflikter på arbetsplatsen IconIcon

Individstöd vid konflikter på arbetsplatsen

Det kan exempelvis handla om låst läge mellan medarbetare och chef, konflikter som uppstår mellan kollegor eller missförstånd som uppstår pga olika kommunikationsstilar och -sätt. Ibland kan det behövas individuellt stöd i att tydliggöra och kommunicera förväntningar och krav på ett anpassat sätt. Vid behov kommer vår specialistkunskap inom diagnoser och funktionsnedsättningar i arbetslivet, inklusive metoder och verktyg, in här.
Omställning vid överenskommet avslut IconIcon

Omställningsstöd vid överenskommet avslut

En omställning mot nytt arbete, studier eller sysselsättning kan vara svårt för många, men extra svårt för vissa personer. Ett förstärkt omställningsstöd kan bli en förmån för medarbetaren i överenskommelsen om avslut. Compleo ger då ett individuellt anpassat och handfast stöd där vi ser till helhetssituationen.
Kunskap om funktionsnedsättningar i arbetslivet IconIcon

Kompetenshöjande insatser kring funktionsnedsättningar i arbetslivet

Behöver du som chef, din avdelning eller HR mer kompetens inom en specifik funktionsnedsättning eller generellt kring funktionsnedsättningar i arbetslivet? Vi utformar insatsen och upplägget utifrån er situation och behov.

Komplexa personalärenden – så jobbar vi

Förutsättningslöst möte

Kontakten startar med ett första möte. Tillsammans gör vi en situationsanalys och bedömer om en insats är aktuell.

Förslag på insats

Utifrån ert behov föreslår vi en insats, och ni får en offert och uppdragsbeskrivning att ta ställning till.

Genomförande

Insatsen påbörjas. Compleos konsult ger ett individuellt och konkret stöd enligt överenskommelse.

Har du ett personalärende som behöver en individuell lösning?